+421 908 692 671

Prítomný čas v angličtine – Správne použitie s príkladmi

 |  Anglický jazyk  |  0

Angličtina rozlišuje až šesť druhov prítomného času, pričom dva z nich sa týkajú podmieňovacieho spôsobu. Dnes sa podrobnejšie pozrieme na to, ako správne využívať konkrétne druhy prítomného času v anglickom jazyku a ktoré slová nám ho pomáhajú určiť.

V sérii článkov o časoch v angličtine sme sa zatiaľ venovali minulému času v anglickom jazyku, dnes sa bližšie pozrieme na použitie prítomného času.

Simple present – jednoduchý prítomný čas

Slúži na popis aktuálnych udalostí alebo stavov. Na vyjadrenie využíva infinitív, teda slovesá v neurčitku (napr. bežím – I run). Simple Present sa takisto využíva na opis vecí, ktoré sa dejú pravidelne, často, vždy, bežne alebo aj nikdy, čím zasahujú svojím významom aj do budúcnosti. Tu sú signálnymi slovami teda anglické often, never, sometimes, ale aj konkrétne on Mondays, every day (napríklad každý rok chodievame na dovolenku do Francúzska – We go on holiday to France every year). Rovnako je dôležité nezabudnúť, že k neurčitku sa vtretej osobe jednotného čísla pridáva koncovka -s (he runs).

Kedy sa používa?
 • Výrok bez ohľadu na čas
 • Činnosť sa opakuje
 • Stála udalosť (aj v budúcnosti)
 • Výzvy, požiadavky, príkazy
 • Následnosť viacerých udalostí
Skladba
 • Infinitív
 • 3. osoba singuláru (he, she, it) s koncovkou „s“
Príklady
 • I walk on by
 • My bus often comes in time
 • Now, I go to school.
 • She runs a lot.

Present Progressive – Prítomný priebehový čas

V angličtine vyjadrujeme priebehovú formu pomocou koncovky -ing, a to je základom tohto času. Ide o formu, ktorá opisuje aktivity, ku ktorým dochádza práve teraz, v tomto momente, a táto činnosť ešte nie je ukončená. Za „pomocné“ slová tu môžeme považovať napríklad teraz, práve či momentálne now, currently, at the moment) – Vonku práve prší / It is raining outside at the moment. Môže sa používať aj pri plánovaní budúcnosti (ak je niečo isté alebo to plánujeme v našom časovom harmonograme). Preto je Present Progressive na hranici medzi prítomným a budúcim časom.

Kedy sa používa?
 • Činnosť sa odohráva v tejto chvíli
 • Dočasné činnosti
 • Plánované činnosti v budúcnosti
 • Činnosť prebieha a pokračuje
Skladba
 • be (am, are, is) + Infinitív + ing
Príklady
 • We are visiting mum this weekend. Dočasné činnosti
 • I am going to school
 • I am watching TV tonight

Present perfect simple – Predprítomný čas

Pomocou present perfect simple môžete spojiť minulosť s prítomnosťou, takže nejde o vyslovene prítomný čas. Predprítomným časom sa v slovenčine nazýva z dôvodu, že sa využíva vtedy, keď hovoríme o udalosti, ktorá sa len nedávno skončila alebo dokonca stále pokračuje. V tomto spojení sa často využívajú výrazy ako tento týždeň, minulý rok (this week, last year, since) a pod., čo nám jasne naznačuje použitie práve tohto času. Vzorec na vytvorenie takéhoto slovného spojenia je have/has + minulé príčastie (past participle). Áno, to je tá tretia „kolónka“ pri drilovaní sa anglických slovies J Ako príklad môžeme uviesť napríklad – Jedol som tortu / I have eaten a cake.

Kedy sa používa?
 • Činnosť už bola nedávno ukončená
 • Činnosť sa začala v minulosti a pokračuje
 • Dokončená činnosť s vplyvom na súčasnosť
 • Dôraz na výsledok
Skladba
 • have, has + past participle
Príklady
 • I have just played tennis.
 • He has driven a car since 5 pm
 • My bike has been broken
 • We have completed the task.

Present Perfect Progressive – Predprítomný čas

Aj tento druh prítomného času spája minulosť s prítomnosťou, čím sa stáva druhým časom na pomedzí dneška a včerajška. Skladá sa z dvoch tvarov: have/has + priebehová -ing forma. Opisuje udalosti, ktoré majú dopad na prítomnosť. Napríklad: Príliš veľa som jedol (mysliac tým, že teraz ma napríklad bolí brucho): I have eaten too much. Základným princípom tohto času je nielen vyjadriť vplyv minulých udalostí na súčasnosť, ale zároveň zdôrazniť, že dej môže naďalej trvať: Čakám už dve hodiny – I have been waiting for two hours now. Aj tu nájdeme pomocné slovné spojenia, ktoré nám naznačia, že máme použiť práve tento čas: celý deň, celý mesiac, od minulého roka (all day, the whole month, since last year).

Kedy sa používa?
 • Činnosť sa začala v minulosti a pokračuje
 • Dôraz na dĺžku trvania a priebeh činnosti, nie na činnosť samotnú
Skladba
 • have, has + been + Infinitív + ing
Príklady
 • I have been living in New York.
 • He has been playing tennis since 2008.
 • She has been playing the guitar for one hour.

Conditional I Simple

Ide o prvú podmienkovú vetu, inak nazývanú aj kondicionál. Používame ju na vyjadrenie udalosti, ktorá sa môže stať v budúcnosti za splnenia istej podmienky. V angličtine rozlišujeme štyri podmienkové vety a na ich vysvetlenie si vyhradíme samostatný článok.

Kedy sa používa?
 • Činnosť môže nastať
 • Nachádza sa v hlavnej vete podmienkových viet
Skladba
 • would + Infinitív
Príklady
 • I would play.
 • I would fly to Sydney if I had the money

Conditional I Progressive

Ide o priebehovú formu predchádzajúcej podmienkovej vety. Dôležité je, že činnosť musí mať nejaký priebeh, isté trvanie v čase. Na jej stopercentné používanie je opäť potrebné mať dokonalú znalosť anglických podmienkových viet.

Kedy sa používa?
 • Činnosť môže nastať
 • Dôraz na dĺžku trvania a priebeh činnosti, nie na činnosť samotnú
Skladba
 • would + be + Infinitív + ing
Príklady
 • I would be walking.
 • If the music were better, everybody would be dancing.

Prítomný čas má podobné pravidlá ako čas minulý, ale rovnako ho nie je vo všetkých situáciách jednoduché určiť. Pokiaľ vás článok zaujal, nezabudnite si prečítať aj úvod do časov v angličtine a samostatné články vyhradené pre minulý a budúci čas.

Hodnotenie8 Hlasov
3.9

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Celkové hodnotenie

Potrebujete profesionálny preklad?

Staňte sa mojím klientom a získajte mimoriadne zľavy a benefity

Copyright © 2024 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky