+421 908 692 671

Odborný preklad
Bez príplatkov

Už od roku 2004 poskytujem technické preklady dokumentov v odbornej terminológii z najrôznejších odvetví, s garanciou odpovedajúcej formy a kvality. Vďaka zvýšenému záujmu o odborné preklady je cena odborného prekladu rovnaká ako pri bežnom texte - už od 8,4 € bez DPH, bez akýchkoľvek ďalších príplatkov.

Odborný preklad - Technický preklad

Pod pojmom odborné rozumieme technické, neúradné preklady. V princípe sú to bežné preklady, ktoré však využívajú špecifickú terminológiu z určitej oblasti (rôzne dokumentácie, manuály, návody, zmluvy), ale patrí sem napríklad aj preklad softvéru.

Špecializácia a orientácia v odbore je základ

Kvalitný odborný preklad si vyžaduje podrobnú znalosť odbornej terminológie. V mojom portfóliu nájdete široké spektrum odborných prekladov z angličtiny a francúzštiny, pred každým začatím práce však individuálne analyzujem terminológiu použitú v texte. Napriek mojej dlhoročnej praxi sú prípady, kedy je pre mňa daná tematika náročná na pochopenie, a vtedy preklad radšej odmietnem. Pred samotným začatím prekladu musíte byť v danej oblasti „doma“, kvalitný odborný preklad nesmie obsahovať vecné chyby, nevhodnú lexiku a nepresnosti v použitých termínoch. Práve precíznosť, presnosť a konzistentnosť výstupu sú základom kvalitne spracovaného odborného textu.

Pozrieť referencie
odborný preklad

Preklad dokumentov

Pri prekladoch dokumentov využívam moderné technológie tzv. CAT nástroje, čím maximalizujem časovú efektivitu a v mnohých prípadoch aj znižujem koncovú cenu. Medzi najčastejšie realizované odborné preklady patria texty z týchto oblastí:

Automobilový priemysel

Automobilový priemysel je dnes jednou z najbežnejšie prekladaných oblastí. Má svoj špecifický jazyk a terminológiu. Jednotlivé spoločnosti v tejto kategórii si často dodávajú vlastné terminologické slovníky, prípadne aj programy.

 • výrobné postupy, výrobné procesy
 • automobilové komponenty
Stavebníctvo

Technické preklady z oblasti stavebníctva sa vyznačujú zložitejším jazykom, majú však veľa spoločných prvkov v rámci danej tematiky. Odborné termíny sú z relatívne úzkeho okruhu, prekladateľ sa do tematiky dostane pomerne rýchlo.

 • projekty, návrhy k stavbám a komunikáciám
 • tendrová a projektová dokumentácia
Elektrotechnika

Dokumenty elektrotechnického charakteru obsahujú vysoko špecifické odborné termíny, ktoré si vyžadujú nielen znalosť jazyka, ale predovšetkým daného vedného oboru, aby sa prekladateľ vedel v texte zorientovať.

 • elektrotechnická dokumentácie budov
 • posudky a návody na výrobu, údržbu a obsluhu zariadení
Energetika

Texty z oblasti energetiky patria medzi najnáročnejšie formy odborného prekladu. Sú charakteristické zložitým jazykom, náročnou gramatikou a najmä značne špecifickou odbornou terminológiou.

 • dokumentácie pre elektrárne
 • dokumentácie energetických vlastnosti budov, stavieb, zariadení
Softvér

Skupina prekladov s veľmi špecifickým jazykom, jednoduchou gramatikou a množstvom anglicizmov používaných pri preklade.

 • programy na ovládanie výrobných zariadení
 • mobilné aplikácie, webstránky, desktopové aplikácie
Hardvér

Má podobné charakteristiky ako preklad softvéru – tiež obsahujú veľké množstvo anglicizmov, špecifickú terminológiu a pomerne jednoduchú gramatiku.

 • popisy samotných zariadení
 • počítačové komponenty
Informačné technológie

Oblasť prekladov zameraná predovšetkým na technickú a technologickú stránku, využívajúca špecifický jazyk danej oblasti.

 • technické popisy informačných systémov
 • metódy a postupy spracovania informácii
Komunikačné technológie

Preklady z tejto oblasti nie sú náročné na terminológiu, osvojenie danej tematiky je zväčša rýchle a bezproblémové.

 • komunikačné zariadenia
 • siete a infraštruktúra
Strojárstvo

Patria k najbežnejším typom odborného prekladu. Využívajú relatívne jednoduchú terminológiu a často obsahujú množstvo ilustrácií a obrázkov, čo do určitej miery zjednodušuje prekladateľovi prácu.

 • výrobné a technologické postupy
 • výrobné zariadenia
Medicínske zariadenia

Patria k najnáročnejším prekladom tak po technickej, ako aj po odbornej stránke. Vyžadujú si vysokú odbornú znalosť danej terminológie.

 • prístroje pre riadenie srdcového rytmu
 • CT, ultrazvuky, röntgenové prístroje
Životné prostredie

Skupina textov spadajúcich do témy životného prostredia využívajúca veľmi špecifickú terminológiu a relatívne jednoduchý jazyk.

 • environmentálne vlastnosti oblasti, geografické štúdie územia
 • ochrana životného prostredia, spracovanie odpadov, komunálne hospodárstvo
Dopravné technológie

Materiály z oblasti dopravných technológií zvyčajne popisujú dopravné zariadenia, komunikačné systémy používané v tomto odvetví, ako aj technické zázemie dopravy.

 • prostriedky nákladnej a osobnej dopravy
 • dopravná infraštruktúra

Odborné preklady dokumentov jednoducho a pohodlne

Napíšte mi a cenovú ponuku šitú na mieru máte do 24 hodín v e-maile Nezáväzná kalkulácia

Copyright © 2024 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky