+421 908 692 671

Minulý čas v angličtine – Správne použitie s príkladmi

 |  Anglický jazyk  |  0

Minulý čas má v angličtine 6 foriem a každá z nich má svoje opodstatnenie. Odlišujú sa spôsobom, akým popisujú dej, rozlišujú, či sa istá činnosť opakuje alebo práve prebieha, či vyjadruje podmienku a podobne. Poďme si ich postupne predstaviť.

V úvodnom článku o časoch v angličtine sme sa venovali obecne širokej palete anglických tvarov popisujúcich minulosť, prítomnosť alebo budúcnosť. Dnes sa podrobnejšie pozrieme na minulé časy anglického jazyka.

Past Simple – minulý čas jednoduchý

preklade do slovenčiny jednoduchý minulý čas je najzákladnejší tvar vyjadrenia vecí minulých, popisuje deje, ktoré sa odohrali, ale aj skončili v minulosti. Ak chcete vyjadriť niečo podobné, v angličtine vám stačí k neurčitku (infinitívu) daného slova pridať bežnú koncovku -ed napr. (I played). Ale pozor, to platí len pre pravidelné slovesá. Nepravidelné slovesá sú unikátne slová, ktoré nemajú spoločné pravidlo a ich koncovka sa v minulom čase líši. Z tohto dôvodu sa ich tvary zvyčajne musíme naučiť spamäti (napr. I built).

Past Simple teda slúži na vyjadrenie procesov ukončených v minulosti,  napríklad „V roku 2014 sme sa presťahovali do Nórska (In 2014, we moved to Norway)“. Toto je zároveň typický príklad, kedy sa v angličtine použije Past Simple. Ak veta obsahuje konkrétny rok, alebo vyjadrenia ako minulý rok, včera a pod., je to pre nás signál, že pri preklade použijeme jednoduchý minulý čas. Hlavný dôraz sa pri tomto čase kladie na činnosť samotnú, nie už tak na jej trvanie.

Kedy sa používa?
 • Udalosť bola ukončená v minulosti
 • Sled udalostí v minulosti
 • V kombinácii s Past Progressive
  Skladba
 • Infinitív + ed
Príklady
 • I walked.
 • I drove home, then I watched TV.
 • We were talking, when he came.

Past Progressive – minulý čas priebehový

Tento čas môžeme preložiť ako minulý priebehový čas. Použijeme ho vtedy, ak opisujeme udalosť, ktorá práve prebiehala. Je tu však jedna podmienka, musí sa vyjadriť aj iná udalosť, ktorá do daného deja zasiahla. Ide o vyjadrenie súbežnosti dvoch činností v minulosti, čiže opis toho, že pri výkone určitej činnosti sa niečo stalo. Príklad: I was playing football when my phone rang. Tu si treba zapamätať, že tá udalosť, ktorá prerušila udalosť práve prebiehajúcu, musí byť v tvare Past Simple (t.j. „phone rang“). No a ako vidíte na vyjadrenie minulého priebehového času stačí spojiť was/were s priebehovou koncovkou pripojenou k slovesu, ktorú v angličtine predstavuje -ing. Ako je už teraz jasné, dôležitý je tu skôr priebeh danej činnosti než činnosť samotná. Slovíčka, ktoré nám môžu pomôcť určiť tento tvar, sú while, as long as či when.

Kedy sa používa?
 • Udalosť bola ukončená v minulosti
 • Sled udalostí v minulosti
 • V kombinácii s Past Progressive
Skladba
 • Infinitív + ed
Príklady
 • I walked.
 • I drove home, then I watched TV.
 • We were talking, when he came.

Past Perfect Simple – jednoduchý predminulý čas

Tento čas chce poslucháčovi vyjadriť, že istá udalosť nastala ešte pred inou minulou udalosťou, ktorú opisuje. Teda oba konkrétne deje nastali v minulosti, ale jeden skôr ako druhý. Napríklad: Už sme boli najedení, keď prišli naši priatelia – We had already eaten when our friends arrived. Podobne ako v predošlom prípade, tá náhla udalosť, ktorá nastala, sa vyjadruje v Past Simple. Často v týchto vetách uvidíme slová ako never, once, already, atď.

  Kedy sa používa?
 • Činnosť sa začala v určitom čase v minulosti a trvala ďalej
 • Udalosť bola ukončená v určitom čase v minulosti
 • Podmienkové vety
  Skladba
 • had + Infinitív + ed
 • nepravidelné slovesá
 • had + Past Participle
  Príklady
 • I had bought TV before the shop closed.
 • If I had known that, I would have done it

Past Perfect Progressive – predminulý čas priebehový

Tento minulý tvar spája dokopy až tri formy had + been + -ing, takže napríklad I had been playing. Aký má význam? Vyjadruje, že istá udalosť alebo činnosť trvala v minulosti určitý čas, keď sa začala/nastala iná udalosť. Napríklad: Hral som futbal dve hodiny, keď mi zazvonil telefón – I had been playing footbal for two hours when my phone rang. Okrem when sa v podobných vetách často objavuje since, all day, for, atď. Podobne ako v predošlom prípade, tá náhla udalosť, ktorá nastala, sa vyjadruje v Past Simple.

  Kedy sa používa?
 • Činnosť sa začala v určitom čase v minulosti a trvala ďalej
 • Dôraz na priebeh alebo trvanie akcie
  Skladba
 • had + been + Infinitív + ing
  Príklady
 • He had been playing the guitar the whole day..

Conditional Perfect Simple

  Kedy sa používa?
 • Činnosť sa mohla vykonávať, ale už to nie je možné
  Skladba
 • would + have + Infinitív + ed
 • nepravidelné slovesá
 • would + have + Past Participle
  Príklady
 • I would have walked.
 • I would have bought.

Conditional perfect progressive

  Kedy sa používa?
 • Činnosť sa mohla vykonávať, ale už to nie je možné
 • Dôraz na priebeh a trvanie možnej činnosti
  Skladba
 • would + have + been + Infinitív + ing
  Príklady
 • would have been walking.
 • would have been walking.

Pri vyjadrení dejov minulých v angličtine nemusí byť na prvý pohľad jasné, ktorý minulý čas je správny. Na určenie správneho minulého času si však môžeme pomôcť otázkou: Je veta zameraná na činnosť samotnú alebo je dôraz kladený na jej priebeh? Pomôckou vám tiež budú pomocné slová alebo slovné spojenia spomenuté vyššie. V ďalšom článku sa pozrieme na prítomný čas v angličtine, aj ten však má dve formy, ktoré zasahujú aj do minulosti. O tom však nabudúce.

Hodnotenie23 Hlasov
3.8

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Celkové hodnotenie

Potrebujete profesionálny preklad?

Staňte sa mojím klientom a získajte mimoriadne zľavy a benefity

Copyright © 2024 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky