+421 908 692 671

Zásady ochrany
osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa ako návštevníci našich webových stránok, ale aj zákazníci využívajúci naše služby cítili bezpečne. Vaše osobné údaje spracúvame a zabezpečujeme v súlade s platnými predpismi na ochranu osobných údajov (The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679).

Pravidlá ochrany osobných údajov

Obsahom tejto stránky sú informácie o tom, ako citlivé údaje našich návštevníkov a zákazníkov zhromažďujeme, spracúvame, chránime a používame, či už pri využívaní našich služieb prípadne počas návštevy webovej stránky martinsmolinsky.sk (ďalej len stránky). Zároveň sa dozviete ako tieto údaje môžete aktualizovať alebo zmazať.  Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej len „GDPR“) (ďalej len „Informačné memorandum“):

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

MS TRANS SERVICES s.r.o., IČO: 50 338 994, so sídlom Letničie 210, Letničie, 908 44, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel sro, vložka č. 37851/T (ďalej len „MS TRANS SERVICES s.r.o.“ alebo tiež „Správca“), je správca Vašich osobných údajov, čo znamená, že určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie osobných údajov a zodpovedá zaň. V niektorých prípadoch môže byť Správca tiež v pozícii spracovávateľa osobných údajov, t.j. že spracováva osobné údaje na účely určené iným správcom. Viac informácií o našej činnosti a ponuke našich služieb nájdete na webových stránkach www.martinsmolinsky.sk. Ak v tomto Informačnom memorande ani na našich webových stránkach nenájdete odpovede na Vaše dotazy alebo budete chcieť niektoré informácie vysvetliť podrobnejšie, môžete nás kontaktovať:

E-mailom: info@martinsmolinsky.sk

Telefonicky: +421 908 692 671

Poštou: Letničie 210, 908 44, okr. Skalica, Slovenská republika

Akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje a ako sú zabezpečené?

Plne si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov a súkromia klientov. Pri spracovaní osobných údajov postupujeme vždy tak, aby Vaše osobné údaje boli maximálne zabezpečené a nemohli byť zneužité. Všetky údaje spracovávané ďalej napr. zo strany advokátov sú takisto chránené zákonnou povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom o advokácii.

Spracovanie Vašich osobných údajov vykonávame manuálne v našich v informačných systémoch, prípadne v informačných systémoch našich spracovateľov. Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané predovšetkým vybranými zamestnancami Správcu kategóriami spracovateľov uvádzanými vždy u príslušného účelu spracovania. Urobili sme také opatrenia, aby k Vašim osobným údajom mali prístup len zamestnanci Správcu a spracovatelia, ktorí sa podieľajú na ich spracovaní a zároveň aby títo zamestnanci a spracovatelia zachovávali mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch a dátumoch (osobných či iných), o ktorý sa dozvedeli pri výkone svojej práce. So všetkými spracovávateľmi má Správca uzatvorenú písomnú zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorej kladieme dôraz na zabezpečenie Vašich osobných údajov a ktorá obsahuje identické záruky pre procesy spracovania osobných údajov u týchto spracovateľov, aké sú nastavené u nás.

Vaše osobné údaje spracovávame na území Slovenskej republiky. Do iných krajín Vaše osobné údaje nepredávame.

Ďalšou skupinou údajov, ktoré zbierame na našej webovej stránke pre marketingové, štatistické a analytické účely sú tzv. cookies.

Ide o malé súbory uložené na vašom hard disku, ktoré slúžia na rôzne činnosti vrámci používania webovej stránky. Od zapamätania interakcií vrámci formulárov až po získavanie informácii napríklad o priemernej rýchlosti načítania stránok pri návšteve našich návštevníkov. Tieto dáta následne slúžia ako vstupy pre zasielanie relevantnejších reklám, optimaliizáciu užívateľského zážitku ako aj podnety na základe ktorých tvoríme relevantnejší obsah pre našich zákazníkov a návštevníkov. V prípade, že nesúhlasíte so zberom cookies, doporučujeme si zakázať ich zber priamo v nastaveniach prehliadača. V taktom prípade však nevieme garantovať plnú funkčnosť všetkých komponentov vrámci našej webstránky.

Súbory Cookies sú ďalej spracované vrámci konkrétnych nástrojov spoločnosťami:
Google Analytics – Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google AdWords – Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Bližšie informácie o tom ako spoločnosť Google nakladá s cookies nájdete tu:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk

Aké osobné údaje spracovávame?

 1. Identifikačné a adresné údaje: meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, sídlo podnikania, IČO, DIČ (alebo podobný identifikátor u klientov, ktorí nie sú daňovými rezidentmi Slovenskej republiky);
 2. Elektronické kontaktné údaje: (mobilné) telefónne číslo, e-mailová adresa;
 3. Údaje súvisiace s realizáciou zákazky: číslo bankového účtu, ďalšie osobné údaje poskytnuté klientom v zmluve, dodatku, žiadosti či v iných dokumentoch, pri jednaniach, telefonickej či emailovej komunikácii;

Ako získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od Vás, od tretích osôb, alebo z vlastnej činnosti. Pokiaľ osobné údaje získavame od Vás, informujeme Vás o tom, či je poskytnutie osobného údaju zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do zmluvy, a či máte povinnosť osobné údaje poskytnúť, a o možných dôsledkoch neposkytnutia osobných údajov. Vaše osobné údaje získavame:

Od Vás, najmä:

–    na základe Vašich žiadostí, dotazov a v rámci jednaní o uzatvorení zmluvy;

–    pri komunikácii prostredníctvom emailu či inej písomnej komunikácie; alebo

–    pri osobnej komunikácii na pobočke alebo v iných priestoroch.

Z verejne dostupných registrov a evidencií, najmä:

–    z obchodného registra;

–    zo živnostenského registra;

–    z insolvenčného registra;

–    z registra ekonomických subjektov;

Z vlastnej činnosti, najmä vyhodnotením a analýzou Vašich osobných údajov získaných z iných, vyšše uvedených, zdrojov.

Na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnom na daný účel a po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie daného účelu. Na splnenie pôvodného účelu (napríklad plnenie zmluvy) môžeme osobné údaje spracovávať na iné účely (napríklad na plnenie zákonnej archivačnej doby). Účely spracovania uvádzame nižšie v tejto kapitole. Vaše osobní údaje všeobecne archivujeme po dobu stanovenú právnymi predpismi, zmluvou či na základe nášho oprávneného záujmu (napríklad po dobu trvania premlčacích lehôt, kedy môžeme mať záujem uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky).

Vaše osobní údaje spracovávame na tieto účely:

 1. Jednanie o zmluve a splnenie zmluvy, vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť, vybavovanie Vašich žiadostí;
 2. Plnenie našich právnych povinností;
 3. Uplatňovanie alebo obhajoba našich oprávnených záujmov;
 4. d) Vnútorné administratívne účely; alebo
 5. e) Účely stanovené vo Vami udeľovanom súhlase so spracovaním osobných údajov.

Ad a) Jednanie o zmluve a splnenie zmluvy, vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť, vybavovanie Vašich žiadostí

Správca spracováva Vaše osobné údaje na účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov, najmä na účely (i) platného uzatvorenia, plnenia, zmeny a ukončenia zmlúv (napríklad zmluvy o dielo), (ii) súvisiacich zmluvných dokumentov, (iii) reklamácie, a (v) súvisiacej komunikácie. Poskytnutie uvedených osobných údajov je teda zmluvnou požiadavkou.

Právny základ pre spracovanie (právny titul):

Na uvedené účely spracovávame osobné údaje na základe právneho titulu splnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov (spravidla klient Správcu), alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov (spravidla záujemcu o produkty Správcu), podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Kategórie osobných údajov:

Na uvedené účely spracovávame tieto kategórie osobných údajov (pričom obsah jednotlivých kategórií uvádzame vyššie): identifikačné a adresné údaje, ďalšie údaje o klientovi, elektronické kontaktné údaje, ďalšie elektronické údaje,

Príjemcovia osobných údajov (spracovávatelia alebo tretie strany, ktorým sú alebo môžu byť osobné údaje poskytované):

Na uvedené účely využívame poskytovateľov IT služieb.

Doba spracovania:

Na uvedené účely spracovávame osobné údaje po dobu trvania jednaní o zmluve, po dobu trvania zmluvy a po dobu trvania záručných, reklamačných a iných lehôt vzťahujúcich sa na zmluvu, kedy môžu zmluvné strany uplatňovať práva a povinnosti zo zmluvy.

Ad b) Plnenie našich právnych povinností

Ako obchodná korporácia sa musíme riadiť celým radom právnych predpisov a v nich stanovenými povinnosťami, najmä: Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákon č. 297/2008 Zb., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 563/2009 Zb., Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, Zákon č. 431/2002 Zb., Zákon o účtovníctve, Zákon č. 233/1995 Zb., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, Zákon č. 160/2015 Zb., civilný sporový poriadok, Zákon č. 102/2014 Zb.,

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov , Zákon č. 300/2005 Zb., Trestný zákon, Zákon č. 499/2004 Zb.; a ďalej vyplývajúcimi podzákonnými právnymi predpismi, právnymi predpismi práva Európskej únie. Poskytnutie uvedených osobných údajov je teda zákonnou požiadavkou.

Právny základ pre spracovanie (právny titul):

Na uvedené účely spracovávame osobné údaje na základe právneho titulu splnenia právnej povinnosti, ktorá sa na Správcu vzťahuje, podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Kategórie osobných údajov:

Na uvedené účely spracovávame tieto kategórie osobných údajov (pričom obsah jednotlivých kategórií uvádzame vyššie): identifikačné a adresné údaje, ďalšie údaje o klientovi, elektronické kontaktné údaje, ďalšie elektronické údaje.

Príjemcovia osobných údajov (spracovávatelia alebo tretie strany, ktorým sú alebo môžu byť osobné údaje poskytované):

Na uvedené účely využívame poskytovateľov IT služieb alebo právneho a daňového poradenstva. Správca musí tiež poskytovať nevyhnutnú súčinnosť príslušným orgánom štátnej správy, napríklad správcovi dane či súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom, priestupkovom či správnom konaní, a to v rozsahu a za podmienok stanovených právnymi predpismi.

Doba spracovania:

Na uvedené účely spracovávame osobné údaje po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Až na výnimky, kedy právne predpisy stanovia dlhšiu dobu uchovania určitých dokumentov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje, uchovávame osobné údaje spracovávané za účelom plnenia našich právnych povinností maximálne po dobu 10 rokov.

Ad c) Uplatňovanie alebo obhajoba našich oprávnených záujmov

Na účely ochrany oprávnených záujmov našej banky môžeme spracovávať Vaše osobné údaje tam, kde majú naše oprávnené záujmy prednosť pred Vašimi záujmami alebo Vašimi základnými právami a slobodami. Takto spracovávame Vaše osobné údaje najmä na:

 • ochranu oprávnených príjemcov alebo iných príslušných osôb, napríklad pri dokladaní skutočností, ktoré naša banka potrebuje doložiť tretím osobám, vymáhanie pohľadávok, realizáciu zaistenia alebo iného uplatnenia pohľadávok, rozvoj a vývoj poskytovaných služieb;
 • jednanie so záujemcami o postúpení pohľadávky za klientom alebo o inej forme prevodu či prechodu pohľadávky, vrátane súvisiacej realizácie, a ďalšie vyplývajúce jednanie s tretími osobami, najmä informovanie poskytovateľov súvisiacich zaistení apod.;
 • riešenie všetkej spornej agendy, najmä na účely vedenia súdnych či iných sporov.

 

Ad d) Vnútorné administratívne účely

Vaše údaje spracovávame tiež na naše vnútorné účely (optimalizácia procesov v rámci Správcu apod.).

Právny základ pre spracovanie (právny titul):

Na uvedené účely spracovávame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu Správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to konkrétne oprávnených záujmov na riadne fungovanie vnútrných administratívny procesov a ich optimalizáciu.

Kategórie osobných údajov:

Na uvedené účely spracovávame tieto kategórie osobných údajov (pričom obsah jednotlivých kategórií uvádzame vyššie): identifikačné a adresné údaje, ďalšie údaje o klientovi, elektronické kontaktné údaje, ďalšie elektronické údaje, údaje súvisiace s používaním našich služieb.

Príjemcovia osobných údajov (spracovávatelia alebo tretie strany, ktorým sú alebo môžu byť osobné údaje poskytované):

Na uvedené účely využívame poskytovateľov IT služieb.

Doba spracovania:

Na uvedené účely spracovávame osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a ďalej po dobu, než sa vyhotovia príslušné interné reporty za obdobie, kedy ste ešte bol našim klientom, najdlhšie však po dobu dvoch rokov od okamžiku, kedy ste prestal byť našim klientom.

Ad e) Účely stanovené vo Vami udeľovanom súhlase so spracovaním osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na účely:

– podpory predaja našich produktov a/alebo produktov našich obchodných partnerov (marketingové účely), a to v rozsahu a za podmienok stanovených v „súhlase so spracovaním osobných údajov – marketingové účely“,

Na uvedené účely využívame poskytovateľov IT služieb.

Súhlas udeľujete celkom dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať. Neudelenie súhlasu alebo jeho odvolanie nemá žiadne dôsledky na Váš zmluvný vzťah so Správcom a na využívanie našich produktov a služieb, na ktoré nie je tento súhlas potrebný. Súhlas môžete odvolať emailom (uvedeným hore) alebo v sídle našej spoločnosti.

 

Aké sú Vaše práva?

Vaše údaje spracovávame celkom transparentným spôsobom. Kedykoľvek počas spracovania Vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúce práva:

 1. Právo na prístup k Vašim osobným údajom a na vytvorenie kópie Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame.
 2. Právo na opravu a doplnenie Vašich osobných údajov v prípade, že zistíte, že o Vás spracovávame nesprávne alebo nepresné osobné údaje.
 3. Právo na výmaz Vašich osobných údajov (resp. právo byť zabudnutý). Môžete od nás požadovať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, a my tak urobíme v prípade, že:

–         osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

–        pokiaľ odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého spracovávame osobné údaje a neexistuje žiadny iný právny dôvod na spracovanie;

–        vznesiete námietky proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu, pokiaľ neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovávanie na našej strane alebo pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (t.j. nebudeme Vám ďalej posielať adresné obchodné informácie);

–         osobné údaje sú spracované protiprávne; alebo

–        osobné údaje musia byť vymazané za účelom splnenia právnej povinnosti stanovenej v práve Európskej únie alebo Českej republiky.

Upozorňujeme Vás, že Vaše osobné údaje naopak nemôžu byť vymazané, pokiaľ je ich spracovanie nevyhnutné:

–        na výkon práva na slobodu prejavu a informácií;

–        na splnenie právnej povinnosti, ktoré si vyžaduje spracovania podľa práva Európskej únie alebo Českej republiky alebo na splnenie úlohy vykonané vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;

–        z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;

–        na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely; alebo

–        na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

 1. d) Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Môžete od nás tiež požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, a to v prípade, že:

–         spracovávané osobné údaje nie sú presné;

–         spracovanie je protiprávne;

–        spracovávané osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; alebo

–         vznesiete námietky proti spracovaniu.

Pokiaľ uplatníte Vaše právo na obmedzenie spracovania a bude naplnená niektorá z vyššie uvedených podmienok, vykonáme v našich systémoch záznam, že sa na dané údaje vzťahuje obmedzenie, a také údaje nebudeme spravidla aktívne ďalej spracovávať (s výnimkou prípadov vyplývajúcich z právnych predpisov).

Pokiaľ pominú dôvody na obmedzenie spracovania, obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov zrušíme. O tom Vás budeme vopred informovať.

 1. e) Právo na prenos. V prípade, že spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy a zároveň je spracovanie automatizované, máte právo získať Vaše osobné údaje aj v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte a predať ich inému správcovi. Vaše osobné údaje Vám budú v takom prípade poskytnuté elektronicky v zabezpečenom súbore vo formáte [xml].
 2. f) Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu povinností stanovených právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (najmä GDPR), máte právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov alebo u iného príslušného dozorného úradu členského štátu Európskej únie, ktorý je poverený dohľadom nad dodržiavaním povinností stanovených GDPR (najmä dozorného úradu v členskom štáte Vášho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k pravdepodobnému porušeniu).

U Správcu nedochádza k žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu, t.j. rozhodovaniu založenému výhradne na automatizovanom spracovaní (vrátane profilovania), ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo sa Vás iným podobným spôsobom významne dotýkalo.

Máte tiež právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané:

–    na účely plnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;

–    na účely oprávnených záujmov správcu či tretej strany; alebo

–    na účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim potrebám a skvalitniť poskytované služby.

V prípade, že vznesiete námietku, nebudeme spracovávať Vaše osobné údaje do tej doby, kým nepreukážeme závažné dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo na určenie, výkon a/alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudeme už Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávať.

V prípade uplatnenia akéhokoľvek vyššie uvedeného práva Vás bez zbytočného odkladu písomne informujeme o spôsobe vybavenia Vašej žiadosti.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Martin Smolinský, konateľ spoločnosti

Copyright © 2024 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky