+421 908 692 671

Predložky v angličtine – Typy, pravidlá a ich použitie v praxi

 |  Anglický jazyk  |  0

Predložky patria medzi najpoužívanejšie slová v angličtine, považujú sa za samostatnú uzatvorenú skupinu medzi slovnými druhmi. Dnes sa pozrieme na základné typy, pravidlá a správne použitie v praxi.

Predložka v angličtine predstavuje slovo, ktoré je používané na spojenie podstatných mien, zámen, alebo fráz s inými slovami v rámci vety tak, aby mala veta výpovednú hodnotu. Hovorí nám o tom, kde a kedy má niečo nejaký vzťah k niečomu inému. Niekedy však  predložky označujú aj omnoho viac abstraktné výrazy ako napríklad zmysel, cieľ alebo rozdiel.

 • Príklady predložiek:
  At the moment they are behind us. We went for a walk despite the rain.

Predložky sú zvyčajne krátke slová a obyčajne ich nájdete umiestnené priamo pred podstatnými menami alebo pred gerundiami (slovesnými podstatnými menami). Vo vete spájajú ľudí, predmety, čas a miesto do jedného výpovedného celku.

Predložky patria medzi najpoužívanejšie slová v anglickom jazyku, pričom popredné miesto zaberajú predložky ako „of, to, for, with, on, at“. Používanie predložiek môže pôsobiť komplikovane, je ale potrebné si uvedomiť, že sú veľmi dôležitou a bežne používanou súčasťou jazyka.

Predložky sa používajú za takzvanú „uzatvorenú skupinu“ medzi slovnými druhmi, čo v praxi znamená, že na rozdiel od podstatných mien či slovies, žiadne nové slová sa do tejto skupiny nepridávajú, a teda sa nevytvárajú nové. V podstate to odráža ich dôležitosť vo vete. Hoci sú niekedy nenápadné a nenáročné na priestor, sú veľmi dôležité pre zmysel vety i celého jazyka.

Ako spoznáte predložku

Rozpoznať predložku nie je úplne jednoduché, predložky nemajú jednotný tvar, štruktúru ani postavenie vo vete. Pre väčšinu predložiek platí, že ide o krátke samostatné slová, ktoré majú menej ako 6 písmen.

Avšak medzi predložkami nájdete i zložené predložky, ktoré sa skladajú zo skupiny slov a pôsobia spolu ako jedna predložka, ako napríklad „because of, in front of, up to…“. V anglickom jazyku existuje okolo 150 predložiek a zhruba 700 000 podstatných mien. Pri týchto číslach vyzerá osvojenie si predložiek ako skutočne jednoduchá záležitosť.

Pravidlo pri používaní predložiek

Základné pravidlo o používaní predložiek hovorí, že na to, aby ste správne vyjadrili to, čo chcete vyjadriť, musíte použiť správnu predložku. Predložka „in“ totiž znamená celkom niečo iné ako predložka „on“ a len v málo prípadoch je možné ich zamieňať. Ak zmeníte vo vete predložku, zmeníte tak celý význam vety.

 • Príklad: „You should come in the house now!“ preložíme ako „mal by si teraz prísť do domu“ zatiaľ čo  veta „You should come on the house now!“ znamená, že by si si mal teraz vziať rebrík a vyliezť na strechu domu.

Typy predložiek

anglickom jazyku poznáme 3 základné typy predložiek. Sú to predložky miesta, času a predložky určujúce smer. Všetky typy predložiek sú rovnako dôležité. Niektoré predložky sa používajú zároveň na určenie času i miesta alebo dokonca aj smeru.

Predložky času

Medzi typické predložky času patria predložky ako before, after, during alebo until. Pomáhajú určiť kedy sa niečo stalo, stane alebo sa práve deje. Množstvo predložiek času je veľké a je ťažké sa v nich orientovať.

 • Príklad: It happened before 2007. He is on holiday until Monday.
Predložky miesta

Predložky miesta sú predložky, ktoré označujú polohu, ako napríklad around, between, in front of, against… Aby manipulovanie s predložkami nebolo príliš jednoduché, práve predložky, ktoré sa viažu s časom „in, on ,at“ sú najbežnejšie používané predložky, ktoré sa viažu aj s určovaním miesta.

 • Príklad: The coffee is on the table. She is sitting in the car.
Predložky určujúce pozíciu alebo smer

Predložky určujúce smer sú napríklad „up, down, across“. Je jednoduchšie im porozumieť, pretože sú menej abstraktné ako predložky miesta a času. V postate opisujú ako sa niekto alebo niečo dostane z jedného bodu do druhého, z jedného miesta na druhé.  Najbežnejšie používaná predložka pohybu je predložka „to“.

 • Príklad: We go to the cinema every Saturday. I am standing next to him.
Postavenie alebo pozícia predložky vo vete

Druhé pravidlo o používaní predložiek hovorí o tom, že by predložka nikdy nemala stáť na konci vety. Avšak toto pravidlo patrí medzi zákazy „staršej gramatiky“ a dnes už celkom neplatí. Dnes sa predložka od slov, ktoré ju nasledujú, predsa len niekedy oddeľuje. Takáto skladba vety sa používa najmä v neformálnom jazyku a často býva pre jazyk prirodzenejšia a pohodlnejšia.

V neformálnom jazyku by napríklad veta „In which room are they having breakfast?“ mohla potom vyzerať takto: „Which room are they having breakfast in?“

Viazanie predložiek s inými slovnými druhmi

Predložky viažuce sa s podstatnými menami

Množstvo podstatných mien sa často používa s určitými predložkami, ktoré upevňujú ich význam. Tieto predložky sa nazývajú závislé. Neexistuje jednoznačné pravidlo na používanie a tvorenie takýchto spojení a existuje množstvo kombinácií, ale častým používaním sa spojenia dokážete naučiť.

 • Príklad: There has been a large increase in the price of vegetables. There are always troubles with him.
Predložky viažuce sa so slovesami (predložkové slovesá)

Predložkové slovesá sú veľmi dôležitou súčasťou reči. Predložky tu pôsobia ako prepojenie medzi slovesom a podstatným menom alebo gerundiom, pričom vete dodávajú mimoriadny význam. Predložkové slovesá majú vždy nejaký predmet. Medzi predložky viažuce sa so slovesami patria: „to, for, about, of, in, at, from“. Ich postavenie je výlučne za slovesom. Význam slovesa s predložkou môže mať mierne odlišný význam ako pôvodné sloveso.

 • Príklad: I just couldn´t do without my phone.
Predložky viažuce sa s prídavnými menami

Použitie predložky a prídavného mena umožňuje nadviazať ďalší kontext s činnosťou, emóciou alebo vecou, ktorú prídavné meno opisuje. Prídavné mená môžu byť viazané napríklad s predložkami „to, about, for, in, with, at, by“.

V používaní predložiek s prídavnými menami môžete vidieť určité pravidlo v tom, že s podobnými prídavnými menami sa používajú tie isté predložky. Ako napríklad: afraid of, scared of, frigneted of..

Takisto väčšinou platí, že ak majú prídavné mená opačný význam, tiež používajú tú istú predložku. Napríklad good at – bad at.

V oboch spomínaných „pravidlách“ existuje množstvo výnimiek, ale v mnohých prípadoch skutočne fungujú.

Rozhodne však platí, že každý, kto chce pôsobiť gramaticky správne a naturálne, musí sa naučiť, ktorá predložka s ktorým prídavným menom tvoria pár, pretože prídavné meno s inou predložkou môže znamenať niečo celkom odlišné.

 • Príklad:
  I am good at math – znamená že som dobrý v matematike.
  I am good to my brother – znamená, že sa starám o svojho brata, som ku nemu milý a pomáham mu…
Predložky vo frázach

Anglický jazyk disponuje viac ako 150 predložkami a nespočetným množstvom možností na vytvorenie predložkových fráz.

Používanie predložiek je zložité a veľký problém je  naozaj v tom, že málokedy v nich nájdete logiku. Rovnako je to s používaním predložiek vo frázach. Ako sa predložky používajú vo frázach a rôznych výrazoch sa jednoducho musíte naučiť, pretože na to neexistuje žiaden kľúč alebo špeciálne pravidlá. Medzi často používané frázy s predložkami patrí napríklad spojenie „at last“ ( nakoniec), on foot (pešo), by mistake (omylom) a mnoho ďalších.

I usually go to work on foot. At last we arived at our hotel.

Napriek tomu, že predložiek je oproti iným slovným druhom v angličtine skutočne málo, ich dôležitosť sa nesmie podceňovať. Bez nich by používanie anglického jazyka nebolo zrozumiteľné a ťažké na pochopenie.

Hodnotenie13 Hlasov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Celkové hodnotenie

Potrebujete profesionálny preklad?

Staňte sa mojím klientom a získajte mimoriadne zľavy a benefity

Copyright © 2024 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky